درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www-scopus-com.ezp3.ezlib.ml/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112188328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon+balm+essential+oil+digestion&sid=587815e0a567d68b51c7358773c2e88d&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon+balm+essential+oil+digestion%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
DOI: https://www-scopus-com.ezp3.ezlib.ml/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112188328&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=lemon+balm+essential+oil+digestion&sid=587815e0a567d68b51c7358773c2e88d&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28lemon+balm+essential+oil+digestion%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.