درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=10570810&AN=153194258&h=OxfhgXRoYnJ9PDOVvelICDE%2fsGETRYxiBOzkPL%2b1%2fqrWd2MIo7E9xK%2bNRwbzhnQovrPMZ1Ccv5bbOpEAhuJHRQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d10570810%26AN%3d153194258
DOI: https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=10570810&AN=153194258&h=OxfhgXRoYnJ9PDOVvelICDE%2fsGETRYxiBOzkPL%2b1%2fqrWd2MIo7E9xK%2bNRwbzhnQovrPMZ1Ccv5bbOpEAhuJHRQ%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d10570810%26AN%3d153194258
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: The Effect of Risk Literacy and Visual Aids on Portfolio Choices among Professional Financial Planners

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.