درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: 978-989549111-7
DOI: 978-989549111-7
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85137054331&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=%22Quality+4.0%22&st2=%22Readiness%22&sid=f7de60ab515902be38b7bc029444250e&sot=b&sdt=b&sl=53&s=%28TITLE-ABS-KEY%28%22Quality+4.0%22%29+AND+TITLE%28%22Readiness%22%29%29&relpos=3&citeCnt=0&searchTerm=

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.