درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Bq1VR3AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=Bq1VR3AAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC
DOI: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Bq1VR3AAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=Bq1VR3AAAAAJ:9ZlFYXVOiuMC
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.