درخواست مقاله


سروش 1390

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The efficacy of motivational interviewing: A meta-analysis of controlled clinical trials
Author: 
Journal or Ebook Name: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
Volume, Issue, Year and Pages: 71(5), 843–861
Link: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0022-006X.71.5.843
DOI: 10.1037/0022-006X.71.5.843

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.