درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A%20new%20approach%20based%20on%20CXCR4-targeted%20combination%20liposomes%20for%20the%20treatment%20of%20liver%20fibrosis&author=A.%20Ullah&author=G.%20Chen&author=Z.%20Yibang&publication_year=2022
DOI: https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A%20new%20approach%20based%20on%20CXCR4-targeted%20combination%20liposomes%20for%20the%20treatment%20of%20liver%20fibrosis&author=A.%20Ullah&author=G.%20Chen&author=Z.%20Yibang&publication_year=2022
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.