درخواست مقاله


salwa

ارسال های توصیه شده

Title: Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. XLIII. Chlorobis(3-methylisothiosemicarbazide- 2N1,N4)zinc(II) chloride

Author: S. B. Novakovic, Z. D. Tomic, V. Jevtovic and V. M. Leovac

Journal or Ebook Name: Acta Cryst. C

Volume, Issue, Year and Pages : (2002). 58, m358-m360

Link: http://journals.iucr.org/c/issues/2002/06/00/na1563/index.html?sentby=wiley

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.