درخواست مقاله 45


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Comparison of Different Shell Theories for Large-Amplitude Vibrations of Circular Cylindrical Shells

Author: M. Amabili

Journal or Ebook Name: ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition

Volume, Issue, Year and Pages : New Orleans, Louisiana, USA, November 17–22, 2002

Link: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1582886

لینک به دیدگاه

بفرمایید @};-

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.