Hsin Sheng Junior Collage


ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: شخصا در مطلب قرار خواهم داد

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

Database Menu

Worldcat.org

WhatIsMyIP

EBSCOhost

SDOL,SDOS

ACM Digital Library

IEEE Xplore

WilsonWeb

WANFANG DATA

¸t¨å¤¤¤å¹q¤l®Ñ

Alexander Street Press©Ò¦³¸ê·½

Optics InfoBase

SciVerse Hub

SciVerse ScienceDirect

SciVerse Scopus

Elsevier Clinical Key

»OÆW¤Þ¥Î¤åÄm¸ê®Æ®w

JapanKnowledge

JapanKnowledge

CINII½×¤å¸ê®Æ®w

§÷®Æ¥@¬Éºô

The SPIE Digital Library

ebrary

World Scientific

Nature

Ovid including PrimalPictures

OvidMD

ABC-CLIO e-BOOK COLLECTION

IEK²£·~±¡³øºô

ASME¾÷±ñ¤uµ{¸ê®Æ®w

Koobe¹q¤l®Ñ»PÂø»x

Ū½æ¾ú¥vÀ]¸ê®Æ®w

Corpus des dictionnaires de l'Academie francaise¡BBibliotheque des lettres¡BCorpus de la litterature narrative du moyen age au XXe siecle

Informa Heathcare

¤é¸g¢Ð¢Þ°O¨ÆÀ˯Á????

Past Masters ­õ¾Ç¸ê®Æ®w

McGraw Hill ¹q¤l®Ñ

palgrave Connect

°Ê¸£ª¾ÃÑ®w

ªÅ¤¤­^»y±Ð«Ç¼v­µ¨åÂþDzߨt²Î

OCLC FirstSearch

reaxys ¤Æ¾Ç¸ê®Æ®w

Lexis-Nexis ebooks , McGraw-Hill eBooks/L&B¹q¤l®Ñ¿ï¿è

¡uDigitale Bibliothek Deutscher Klassiker¡v ¼w°ê¤å¾Ç¸ê®Æ®w

HyReadbooks¹q¤l®Ñ

¡uSchillers Werke¡v¼w¤å®u°Ç¸ê®Æ®w

munzinger ¼w»y¬ã¨s¸ê·½¸ê®Æ®w

MathSciNet ¼Æ¾Ç¤åÄm¸ê®Æ®w

¤¤°ê°ª®Õºë«~¹q¤l®Ñ

¥@¬É­·®æ®×¨Ò¸ê®Æ®w

Áp¦Xª¾ÃÑ®w¡BÁp¦X³ø¥þª©³ø¯È¸ê®Æ®w

UDN¥þª©³ø¯È¸ê®Æ®w- Áp¦Xª¾ÃÑ®w

¥xÆW¾Ç³N®Ñª¾ÃÑ®w

CEPS¤¤¤å¹q¤l´Á¥ZªA°È

WEBPAT

TAO¥xÆW¾Ç³N½u¤W¹q¤l´Á¥Z¸ê®Æ®w

SpringerLink

Web of Knowledge

Researcher ID

¤¤°ê´Á¥Zºô¥þ¤å¸ê®Æ®w

¥xÆW¤Hª«»x¸ê®Æ®w

Karger

Chadwyck-Healey Literature Collections­^¬ü¤å¾Ç½u¤W¤å®w

±¡³øÅU°ÝªA°È--eCommerce& Digital Content¡BIT Services& eBusiness

Electronic Journals Library

ªê§À¬ì§Þ¤j¾Ç

ASMD-Aerospace Structural Metals Database- ¯è¤Óµ²ºcª÷ÄݦXª÷¸ê®Æ®w

Knovel¤¬°Ê¦¡¤uµ{¸ê®Æ¤ÀªR

Gale InfoTrac

EvidenceUpdates - BMJ

µØÃÀ½u¤W¹Ï®ÑÀ]- Airiti Library¸ê®Æ®w¡B¥@¬É¬ü³N¸ê®Æ®w¡BAiritiBooksµØ¤å¹q¤l®Ñ¡BµØÃÀ¦ÛµM¥@¬É¸ê®Æ®w

¥_¤j¤è¥¿¹q¤l®Ñ

Wiley InterScience

Cambridge¥­¥x¹q¤l®Ñ©M´Á¥Z

JSTOR

Taylor & Francis

PQDT¼Æ¦ì¤Æ½×¤å¨åÂÃÁp·ù

CRC NetBase¹q¤l®Ñ¸ê®Æ®w

igpublish resource

Greenwood Digital Collection¹q¤l®Ñ

IOS Press Books Online¹q¤l®Ñ

MyiLibrary¹q¤l®Ñ

Grolier Online

SAGE Publications

Oxford Resources

Morgan Claypool

UDN¼Æ¦ì¾\Ū¹q¤l®Ñ

UDN¼Æ¦ì¾\Ū¹q¤l®Ñ-§Þ±M°|®Õ

Acer Walking Library¹q¤lÂø»x¸ê®Æ®w- ¤j®a»¡­^»y¡BªÅ¤¤­^»y±Ð«Ç¡B´^»X´f­^»y¡^

ProQuest New Platform

ProQuest

¤Ñ¤Uª¾ÃÑ®w

¤¤¤å¤uµ{¾Ç¥Z¸ê®Æ®w

¥x¸g°|²£¸g¸ê®Æ®w- TIE

Engineering Village 2- EV2

Emerald- International Civil Engineering Abstracts °ê»Ú¤g¤ì¤uµ{ºK­n¸ê®Æ®w

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.