درخواست مقاله 53


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Nonlinear Analysis of Transverse Shear Deformable Laminated Composite Cylindrical Shells—Part II: Buckling of Axially Compressed Cross-Ply Circular and Oval Cylinders

Author: K. P. Soldatos

Journal or Ebook Name: Journal of Pressure Vessel Technology | Volume 114 | Issue 1 | Research Paper

Volume, Issue, Year and Pages : Journal of Pressure Vessel Technology | Volume 114 | Issue 1 | Research Paper

Link: http://pressurevesseltech.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1456696

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.