ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Has access to
Cambridge Journals
Taylor & Francis
Annual Reviews
Ingentaconnect
EBSCOHOST
ScienceDirect
Wiley Online
de Gruyter
CRC Press
ProQuest
Springer 
Nature
Knovel
JSTOR
ASME
SIAM
IEEE
AIP
APS
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Subscription details
ScienceDirect: 3,299  eBooks
ScienceDirect: 2,590  journals
Springer: 68,524 eBooks 
Springer: 2,388 journals
ProQuest: 34 databases 
EBSCOHOST: 35 databases
EBSCOHOST: 160,863 books
EBSCOHOST: 13,947,441 academic journals
EBSCOHOST: 15,958 eBooks
Taylor & Francis: ??? articles
Taylor & Francis: 9 eBooks
Ingentaconnect: 12,862 articles
CRC Press: 5,093 eBooks
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Good access to Wiley's journals
Good access to Knovel's eBooks
لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Has access to
Cambridge Journals
Taylor & Francis
Annual Reviews
Ingentaconnect
EBSCOHOST
ScienceDirect
Wiley Online
de Gruyter
CRC Press
ProQuest
Springer 
Nature
Knovel
JSTOR
ASME
SIAM
IEEE
AIP
APS
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Subscription details
ScienceDirect: 3,299  eBooks
ScienceDirect: 2,590  journals
Springer: 68,524 eBooks 
Springer: 2,388 journals
ProQuest: 34 databases 
EBSCOHOST: 35 databases
EBSCOHOST: 160,863 books
EBSCOHOST: 13,947,441 academic journals
EBSCOHOST: 15,958 eBooks
Taylor & Francis: ??? articles
Taylor & Francis: 9 eBooks
Ingentaconnect: 12,862 articles
CRC Press: 5,093 eBooks
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Good access to Wiley's journals
Good access to Knovel's eBooks

 

THANKS IN ADVANCE

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.