درخواست فوری+ 300 امتیاز هدیه


sarina99

ارسال های توصیه شده

Title: Numerical simulation and experimental validation of fin-and-tube heat exchangers

Author: Carles Oliet Casasayas; Carlos David Pérez Segarra; Asensio Oliva; Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics.; Universitat Politècnica de Catalunya. Centre Tecnològic de Transferència de Calor.

Journal or Ebook Name: Tesi doctoral-UPC. Departament de Màquines i Motors Tèrmics, 2006.

Volume, Issue, Year and Pages : Thesis/dissertation : Thesis/dissertation : Manuscript Archival Material : English 2006

Link: https://www.worldcat.org/title/numerical-simulation-and-experimental-validation-of-fin-and-tube-heat-exchangers/oclc/803820457&referer=brief_results

Other link (optional): http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5/?searchdata1=433324667

 

-----------------------------------------------------------------

 

http://cataleg.upc.edu/search~S8/?searchtype=t&searcharg=Numerical+simulation+and+experimental+validation+of+fin-and-tube+heat+excha&searchscope=8&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=oNumerical+simulation+and+experimental+validation+of+fin-and-tube+heat+excha

سایت بالا به سایت زیر لینک داده شده است

https://www.mendeley.com/sign-in/

mendeley در Databases دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند (Eindhoven University of Technology ) موجود است که در سایت زیر لنکشو گذاشتم در حروف m قابل دسترس است

http://w3.tue.nl/en/services/library/digilib/retrieval_systems/a_z/

---------------------------------------------------------------------

http://ccuc-classic.cbuc.cat/search~S23*cat?/dSimulaci{u00F3}%2C+M{u00E8}todes+de+--+Congressos/dsimulacio+metodes+de+congressos/-3%2C-1%2C0%2CE/frameset&FF=dsimulacio+numerica+calor+transmissio+tesis+doctorals&3%2C3%2C

-------------------------------------------------------------------

http://books.google.com.au/books?id=D7RgQwAACAAJ&source=gbs_navlinks_s

-------------------------------------------------------------------------

https://mmt.upc.edu/docencia-2/estudios-de-postgrado/doctorado?set_language=es

 

لینک به دیدگاه

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/5/?searchdata1=433324667

 

-----------------------------------------------------------------

 

http://cataleg.upc.edu/search~S8/?searchtype=t&searcharg=Numerical+simulation+and+experimental+validation+of+fin-and-tube+heat+excha&searchscope=8&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=oNumerical+simulation+and+experimental+validation+of+fin-and-tube+heat+excha

سایت بالا به سایت زیر لینک داده شده است

https://www.mendeley.com/sign-in/

mendeley   در Databases دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند (Eindhoven University of Technology  )  موجود است  که در سایت زیر لینکشو گذاشتم در  حروف m قابل دسترس است

http://w3.tue.nl/en/services/library/digilib/retrieval_systems/a_z/

---------------------------------------------------------------------

http://ccuc-classic.cbuc.cat/search~S23*cat?/dSimulaci{u00F3}%2C+M{u00E8}todes+de+--+Congressos/dsimulacio+metodes+de+congressos/-3%2C-1%2C0%2CE/frameset&FF=dsimulacio+numerica+calor+transmissio+tesis+doctorals&3%2C3%2C

-------------------------------------------------------------------

http://books.google.com.au/books?id=D7RgQwAACAAJ&source=gbs_navlinks_s

-------------------------------------------------------------------------

 

https://www.worldcat.org/title/numerical-simulation-and-experimental-validation-of-fin-and-tube-heat-exchangers/oclc/803820457&referer=brief_results

 

 

https://mmt.upc.edu/docencia-2/estudios-de-postgrado/doctorado?set_language=es

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.