ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

University Twente - Netherlands
ScienceDirect Journals: 3,149
ScienceDirect eBooks: 1,664
Springer Journals:  2,619
Springer eBooks: 33,701
ProQuest database : 1
Taylor & Francis journals : 1,256,799
CRC book : 87
Ebscohost journals : 19,098,740
Ebscohost Book : 8,687
Ebscohost Ebook : 3,608
Ingentaconnect publications : 650
Jstor
Wiley journals
IEEE
Emerald
ASME
SAGE Journals
worldscientific
AIAA
AIP
ASCE
ACM
Oxford journals
Cambridge journals & book
SIAM journals
Royal Society of Chemistry
 
ویرایش شده توسط جافرخو
لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.