ارسال های توصیه شده

Italy

##########################################################################

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

University of Naples Federico II
ScienceDirect Journals: 2674
ScienceDirect eBooks: 176
Springer Journals: 2,320
Springer eBooks: 6,320
ProQuest: 24 database
ebscohost journals 1,813,021
Taylor & Francis journals 207,807
Emerald
SAGE Journals
ingentaconnect
ACM
ASCE
AIP
Siam journals
Worldscientific
Royal Society of Chemistry
ASME
Annualreviews
Wiley journal & book
IEEE
دسترسی خیلی خوب به Jstor
 
##########################################################################

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Università degli Studi di Roma  La Sapienza
ScienceDirect Journals: 2634
ScienceDirect ebook: 370
Springer Journals: 2,332
Springer eBooks: 6,042
ProQuest databases: 5
EBSCOHOST eBooks: 3,488
EBSCOHOST journals : 1,023,583
دسترسی به بعضی از کتابهای wiley
دسترسی نسبتا خوب به Emerald
wiley
cambridge
emerald
SAGE Journals
ACSE
Ingentaconnect
ACM
cambridge
crc
worldscientific
ieee
jstor
 
 
##########################################################################

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Università degli Studi di Milano
ScienceDirect Journals: 2701
ScienceDirect eBooks: 148
Springer Journals:  2,307
Springer eBooks: 10,013
proquest database : 12
ebscohost journals : 28,345
Taylor & Francis journals : 153,455
ACM
Worldscientific
SAGE Journals
ASCE
Emerald insight
Ingentaconnect
Cambridge
jstor
Wiley
IEEE
 
##########################################################################

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Universita degli Studi di Bari - Italy
sciencedirect Journal : 2,670
sciencedirect book : 146
springer Journal : 2,849
springer book : 660
Taylor & Francis Journals: 176,893
ProQuest databases : 5
Cambridge journals
oxford journals
Worldscientific
AIP
wiley journals
Royal Society of Chemistry
mathscinet

 

ویرایش شده توسط علی
لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.