ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

Uppsala University - Sweden
ScienceDirect Journals: 3106
ScienceDirect eBooks: 116
Springer Journals: 2702
Springer eBooks: 45373
ProQuest Databases: 33
Taylor & Francis:   1,388,795
Ingentaconnect publications : 257
Ebscohost Academic Journals : 6,699,014
Ebscohost Magazines : 2,635,096
Ebscohost Books : 89,776E
Ebscohost eBooks  : 5,217
دسترسی عالی به Emerland
دسترسی خوب به ژورنال های Wiley
دسترسی خوب به IEEE
دسترسی خیلی خوب به Jstor
Cambridge journals
Oxford journals
Annualreviews
ACM
ACSE
AIP
AIAA
ASME
Worldscientific
Royal Society of Chemistry
Scientific.net
karger
SAGE Journals
ویرایش شده توسط علی
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.