درخواست مقاله2


rahele

ارسال های توصیه شده

Title: Approximate treatment of coupled-channels effects in sub-barrier fusion

Author: R Lindsay and N Rowley

Journal or Ebook Name: Journal of Physics G: Nuclear Physics

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 10, Number 6

Link: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0305-4616/10/6/014/meta

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.