در خواست مقاله از ieee6


aida.movahednia

ارسال های توصیه شده

مقاله 6

title:

Social network learning based on Blue-Red Trees inference and analysis of Rule-Space Model

 

This paper appears in:

Frontier Computing. Theory, Technologies and Applications, 2010 IET International Conference on

Date of Conference: 4-6 Aug. 2010

Author(s): Yung-Hui Chen

Department of Computer Information and Network Engineering, Lunghwa Univerisity of Science and Technology, Taiwan, R.O.C.

Yen-Da Chen ; Chiou-Yng Lee ; Weng, Martin M. ; Yen, Neil Y. ; Hui-Ju Lu

Page(s): 312 - 317

Product Type: Conference Publications

 

link:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.