درخواست مقاله


vahidjun

ارسال های توصیه شده

Title: Evaporative Cooling Performance Resulting from Changes in Water Temperature

Author: #

Journal or Ebook Name: #

Volume, Issue, Year and Pages : #

Link: http://elibrary.asabe.org/abstract.asp??JID=3&AID=25676&CID=aeaj1996&v=12&i=4&T=1

Other link (optional): doi: 10.13031/2013.25676

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.