درخواست کتاب از lap publishing


roberto12

ارسال های توصیه شده

Title: Investigation of Ultra-Scaled Multi-Gate Transistors

Design and Analysis

Author: Rouzbeh Molaei ImenAbadi

Journal or Ebook Name: LAP Lambert Academic Publishing

Volume, Issue, Year and Pages : --

Link: https://www.morebooks.de/store/gb/book/investigation-of-ultra-scaled-multi-gate-transistors/isbn/978-3-659-97323-9

Other link (optional): https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/fr/book/978-3-659-97323-9/investigation-of-ultra-scaled-multi-gate-transistors?search=rouzbeh

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.