درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

Title: Antinociceptive effects of Stachys laxa

Author: N Khosravi Dehaghi 1, H Hajimehdipoor 2, M Sahebgharani 1, M Khanavi 1, Z Mirshaki 1

Journal or Ebook Name: Planta Medica

Volume, Issue, Year and Pages : Planta Med 2010; 76 - P145

DOI: 10.1055/s-0030-1264443

Link: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0030-1264443

Requested Format:: Publisher PDF

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.