درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=4B23I8plOXHHUKLfUuG&page=1&doc=1&cacheurlFromRightClick=no

doi:

توضیحات: FAMILY SUPPORT AS A RELIABLE RESOURCE FOR COPING IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

By: Shahrbabaki, Parvin Mangolian; Nouhi, Esmat; Kazemi, Majid; et al.

ACTA MEDICA MEDITERRANEA Volume: 32 Special Issue: 2 Pages: 873-878 Published: 2016

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.