درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: https://books.google.com/books?id=upMOAAAAIAAJ&q=stanford+high+power+test+ring+resonator&dq=stanford+high+power+test+ring+resonator&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiIyvD4l5zSAhWCvBQKHccGC6oQ6AEIGzAA

doi:

توضیحات: با سلام

High-power applications of the connected-ring structure in traveling-wave tubes

Walter Revis Ayers

Dept. of Electrical Engineering, 1959 - Traveling-wave tubes - 165 pages

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.