درخواست کتاب از Ebsco


Iron Iran

ارسال های توصیه شده

Title: .

Author: .

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : .

Link: https://search.ebscohost.com/webauth/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1089678

Other link (optional): http://www.jblearning.com/catalog/9781284105902

Requested Format:: Publisher PDF

Original True PDF

Please only help for ebsco's version, other versions are not the true pdf, please encrypt the file

Thanks a lot

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.