ارسال های توصیه شده

آی پی پورت دانشگاه علوم الکترونیک و فناوری چین با دسترسی عالی به IEEE

دسترسی فوق العاده به مقالات و کتب مهندسی الکترونیک Wiley 

دسترسی خوب به ساینس دایرکت

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

Databases: http://www.lib.uestc.edu.cn/db?typeId=3

ACM(美国计算机协会)
ASME(美国机械工程师协会)
ABI/INFORM
AIAA (美国航空航天学会)
AVS All (Journal of Vacuum Science & Technology A & B + Surface Science Spectra)
Cambridge剑桥期刊回溯库
CPCI—S(ISTP,2001—)
CRSP US Stock Databases
Cambridge剑桥期刊在线
Cambridge Books Online(剑桥电子书)
CALIS外文期刊网
DII(德温特世界专利索引)
Emerald回溯库
EBSCO学术信息、商业信息库
ESI基本科学指标数据库(Web of Science)
Emerald全文期刊库(管理学、工程学)
国外高校多媒体教学资源库(MeTeL)
国道数据特色专题库
HKMO优秀学术全文资源库
IET电子书
IET视频数据库
InCites
IEICE系列电子期刊
IOP EBOOKS (英国物理学会电子书)
IEC(国际工程联合会)电子图书
INSPEC科学文摘
IEEE-Wiley电子书
IOP(英国皇家物理学会期刊)
JCR(Journal Citation Reports)
Jane’s军事装备与技术情报中心(简氏)
JSTOR: Arts & Sciences I,II,IV~VII,IX,X, Business IV
金图国际外文数字图书
Kluwer Online
Morgan & Claypool
MyiLibrary电子书
MIT eBooks
MathScinet数据库和AMS电子刊
NSTL全国开通数据库
Nature出版集团系列出版物
OSA(美国光学学会)
Oxford Journals Collection(牛津期刊现刊库)
Oxford Scholarship Online (牛津学术专著在线)
RSC(英国皇家化学学会)电子期刊库
Royal Society of Chemistry Ebooks(英国皇家化学学会电子书)
Radio Science电子期刊
Signal电子期刊
SPIE eBooks(国际光学工程学会电子图书)
SAGE期刊库(现刊)
SSCI( Social Science Citation Index)
Scopus
Science Online(科学在线)
SAGE期刊库(回溯)
SIAM(工业和应用数学学会)电子期刊
SIAM(工业和应用数学学会)电子书
Safari 电子书
Taylor & Francis 科技期刊数据库
Taylor & Francis S&T期刊回溯库
Wiley E-Textbook (Wiley电子教材)
优阅外文原版电子书
中图外文数字图书
中国科学院文献情报中心JCR期刊分区数据平台

ویرایش شده توسط WwW
(+300) لیست دیتابیس ها افزوده شد.
لینک به دیدگاه
  • Sherlock3010 موضوع را قفل کرد
  • WwW موضوع را باز کرد
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.