درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79957637665&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=supply+chain+health+&st2=&sid=f4cd2d41a408659fc90d9c597d7cc615&sot=b&sdt=b&sl=43&s=TITLE%28supply+chain+health+%29+AND+DOCTYPE%28re%29&relpos=7&citeCnt=14&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.