درخواست مقاله


*Kid

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Efficient synthesis of a novel series of indeno-fused pyrido[2,3-d]pyrimidines using a deep eutectic solvent system comprised of choline chloride/urea
Author: -
Journal or Ebook Name: -
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.ingentaconnect.com/content/stl/jcr/2017/00000041/00000007/art00017;jsessionid=8g4mic4fd54bs.x-ic-live-03
DOI: https://doi.org/10.3184/175815517X14981249895596 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.