درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Changing the Curriculum to Problem-Based and Project-Based Learning
Author: Anette Kolmos
Journal or Ebook Name: Outcome-Based Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education: Innovative Practices
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/70021
DOI: 10.4018/978-1-4666-1809-1.ch003

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.