ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

databases:

1. Academic Search Complete    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

2. ACM Digital Library   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

3. ACS Publications   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

4. ADS Astrophysics Data System (SAO/NASA)   

5. Advanced Technologies & Aerospace Database (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

6. AGRICOLA (NAL Catalog)   

7. AGRICOLA (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

8. Agricultural & Environmental Science database (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

9. American Society for Microbiology Journals (ASM)   

10. L' Annee Philologique    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

11. Art Index Retrospective (H.W. Wilson)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

12. Arts and Humanities Citation Index   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

13. ArXiv   

14. ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ProQuest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

15. Base   

16. Biological Science Database (ProQuest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

17. Cambridge University Press    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

18. Computing Research Repository    

19. The DBLP Computer Science Bibliography   

20. Directory of Open Access Journals (DOAJ)   

21. Dyabola   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

22. E-LIS    

23. E-print Network   

24. Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

25. EconLit (with Full Text)    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

26. Emerald (MCB University Press)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

27. Espacenet   

28. European Views of the Americas: 1493 to 1750   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

29. Google Scholar   

30. GreenFILE   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

31. HubMed   

32. Iatrotek on - line   

33.  IEEE Xplore   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

34. Informaworld   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

35. International Financial Statistics   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

36. IOP Science   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

37. ISI Web of Knowledge (Web of Science)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

38. Jacoby Online   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

39. Journal Citation Reports   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

40. JSTOR   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

41. Legal Collection   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

42. Library, Information Science and Technology Abstracts   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

43. Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

44. The Making of the Modern World   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

45. Materials Science & Engineering Database (ProQuest)    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

46. Mathematics Preprints   

47. Medline (ProQuest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

48. MedLine (PubMed)   

49. Meteorological & Geoastrophysical Abstracts (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

50. Military Database (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

51. Natural Science Collection (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

52. NIST (National Institute of Standards and Technology)   

53. Oceanic Abstracts (ProQuest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

54. Oecd Statistical Compendium -- Νέος τίτλος: DSI Statistical Compendium - OECD Selection   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

55. OmniFile Full Text Select (H.W. Wilson)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

56. OvidSP   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

57. Oxford Journals   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

58. Oxford Reference Online   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

59. Patent Full-Text and Full-Page Image Databases   

60. PatentScope   

61. Pauly Online -- Νέος τίτλος: New Pauly Online   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

62. The Philosopher's Index    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

63. Physical Review Online Archive (PROLA)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

64. Plantfacts    

65. Project MUSE   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

66. Proquest    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

67. ProQuest Dissertations and Theses Database A&I   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

68. Psychology and Behavioral Sciences Collection   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

69. PsycINFO   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

70. PubChem   

71. PubMed Central   

72. Science Citation Index Expanded   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

73. ScienceDirect   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

74. Scitation   

75. SciTech Premium (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

76. Scopus   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

77. Social Science Citation Index   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

78. SORA (Searchable Ornithological Research Archive)   

79. SpringerLink   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

80. Technology Collection (Proquest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

81. Thesaurus Linguae Graecae (TLG)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

82. TOXLINE (ProQuest)   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

83. TOXNET   

84. Web of Science   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP   Περιλήψεις

85. Wiley Online Library   

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

86. Zenodo   

87. Zentralblatt (zbMATH)    

Ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω IP

88. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ)   

89. Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση   

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.