درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: The Human Brand
Author: Sharon Schembri
Journal or Ebook Name: Journal of Product & Brand Management
Volume, Issue, Year and Pages: Vol. 23 Issue: 4/5, pp.372-373
Link: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JPBM-10-2013-0431
DOI: 10.1108/JPBM-10-2013-0431

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.