درخواست مقاله


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: New Polymer Tensiometers: Measuring Matric Pressures Down to the Wilting Point
Author: Gerben Bakkera, Martine J. van der Ploeg *b, Gerrit H. de Rooijb, Cornelis W. Hoogendamc, Hermanus P. A. Goorenb, Cindy Huiskesd, Luuk K. Koopalc and Henk Kruidhofd
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://dl.sciencesocieties.org/publications/vzj/abstracts/6/1/196
DOI: 10.2136/vzj2006.0110

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.