درخواست مقاله


Unknown

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Dosimetric comparison of different inhomogeneity correction algorithms for external photon beam dose calculations.
Author: ...
Journal or Ebook Name: ..
Volume, Issue, Year and Pages: ..
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3683304/
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.