درخواست مقاله


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Chemical interaction and thermal studies of calcium borosilicate glass sealants
Author: Kumar, Vishal; Kaur, Gurbinder; Pandey, O. P.; Singh, Kulvir
Journal or Ebook Name: Physics and Chemistry of Glasses - European Journal of Glass Science and Technology Part B, Volume 52, Number 5, October 2011, pp. 212-220(9)
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.ingentaconnect.com/content/sgt/ejgst/2011/00000052/00000005/art00005
DOI: 

توضیحات:  200+

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.