درخواست مقاله


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: In Vitro Bioactivity Test of Real Dental Implants According to ISO 23317.
Author: Kolafová, Martina; Št'víček, Jan; Strnad, Jakub; Zemek, Josef; Dybal, Jiři
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=08822786&AN=126367800&h=mISsXAMCZphKMuOoX9psvajlwpqfcY3eIA0qSKTNp0dRptqzalOrmYActxo4jeFwLUJNA%2fQztnpD58%2beMQF3fA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d08822786%26AN%3d126367800
DOI: 

توضیحات: ریوارد +200

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.