درخواست مقاله


سیمرغ

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Managing Service Inventory to Improve Performance
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://search.proquest.com/openview/231a6b8ed8e38d71bbe9cc24e5d76fd5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=26142
DOI: 

+500

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.