درخواست کتاب


anonymous

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود کتاب با مشخصات زیر:

Title: The power of people : learn how successful organizations use workforce analytics to improve business performance
Author: Nigel Guenole; Jonathan Ferrar; Sheri Feinzig
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 2017 
Link: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1602114
DOI: 

توضیحات: Reward +500

لینک به دیدگاه
  • WwW موضوع را قفل کرد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.