درخواست مقاله


turkoglan

ارسال های توصیه شده

Title:

Effects of Flavorings, Storage Conditions, and Storage Time on Survival of Staphylococcus aureus in Sürk Cheese

Author: Masatciogbrevelu, Tugbreverul M.; Avscedilar, Yahya K.

Journal or Ebook Name: Journal of Food Protection

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 68, Number 7, July 2005 , pp. 1487-1491(5)

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/iafp/jfp/2005/00000068/00000007/art00027?token=004612a242573d257025702c234a465f31422d5520797c4e75477e4324576b64273891

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.