درخواست دانلود ژورنال از Elsevier


ainbpr

ارسال های توصیه شده

Title: Computers & Graphics

Author: Elsevier

Journal or Ebook Name: Computers & Graphics is dedicated to disseminate information on research and applications of computer graphics (CG) techniques. The journal encourages articles on:

Volume, Issue, Year and Pages :

Copyright © 2013 Elsevier Ltd.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00978493

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00978493

لینک به دیدگاه

این درخواست شما شامل تمام مقالات ژورنال راشامل می شود که زیاداست .پاسخ داده می شود ولی شما برای روزآتی حق درخواست ندارید

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.