درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: Effects of Compression Socks on Muscle Recovery in Competitive Masters Endurance Athletes: 3738 Board #185 June 3 930 AM - 1100 AM
DOI: doi: 10.1249/01.mss.0000519953.64239.a4
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Medicine & Science in Sports & Exercise: May 2017 - Volume 49 - Issue 5S - p 1074

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.