درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Antiplatelet Treatment in Stroke: New Insights
Author: 
Journal or Ebook Name: Current Pharmaceutical Design 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 22 , Issue 29 , 2016
Link: https://www.eurekaselect.com/143201/article
DOI: 10.2174/1381612822666160610100624

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.