درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Levetiracetam in Compare to Sodium Valproate for Prophylaxis in Chronic Migraine Headache: A Randomized Double-Blind Clinical Trial.
Author: Current Clinical Pharmacology
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 12, Number 1, February 2017, pp. 55-59
Link: http://www.eurekaselect.com/151169
DOI: 10.2174/1574884712666170329094419

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.