درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Risk Factors Associated With Antidepressant Exposure and History of Antidepressant-Induced Mania in Bipolar Disorder
Author: Aislinn J. Williams, MD, PhD; Zongshan Lai, MD, MS; Seth Knight, MD; Masoud Kamali, MD; Shervin Assari, MD, MPH; and Melvin G. McInnis, MD, FRCPsych
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: J Clin Psychiatry 2018;79(3):17m11765
Link: https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2018/v79n03/17m11765.aspx
DOI: 10.4088/JCP.17m11765

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.