درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Evaluation the Effects of Oral and Topical Simvastatin in the Treatment of Acne Vulgaris: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Trial
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.eurekaselect.com/node/164845/article/evaluation-the-effects-of-oral-and-topical-simvastatin-in-the-treatment-of-acne-vulgaris-a-double-blind-randomized-placebo-controlled-clinical-trial
DOI: 10.2174/1574884713666180821143545

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.