درخواست مقاله از اینجنتا


behnoosh

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Performance Tradeoffs in the Design of Low-Power SRAM Arrays for Implantable Devices
Author: Santosh Koppa and Eugene John
Journal or Ebook Name: J. Low Power Electron.
Volume, Issue, Year and Pages: 14, 2018, 18-27
Link: https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jolpe/2018/00000014/00000001/art00003%3bjsessionid=6l91mmkptllb1.x-ic-live-01
DOI: 10.1166/jolpe.2018.1528

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
  • sciencedirect قفل شد و باز شد در موضوع

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.