درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: https://www.chemengonline.com/rapid-prediction-prandtl-number-compressed-air/
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Ghiasi, M.M et al
Rapid prediction of Prandtl number of compressed air
Chemical Engineering, Volume 123, Issue 6, June 2016
www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84973401241

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.