درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:  What does feeling like crying when listening to music feel like? 
Author:  Cotter, Katherine N. Silvia, Paul J. Fayn, Kirill 
Journal or Ebook Name: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 12(2), 216-227
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: https://psycnet.apa.org/record/2017-09873-001
DOI: http://dx.doi.org/10.1037/aca0000108

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.