درخواست مقاله


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:  Research and implementation on college students internet addiction disorder and anti-addict system 
Author: 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: http://www.infocomm-journal.com/txxb/CN/10.3969/j.issn.1000-436x.2014.z1.033
DOI: 10.3969/j.issn.1000-436x.2014.z1.033

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.