درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


coolboy2004

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title:  Evaluation the behavior of pre-fabricated moment connection with a new geometry of pyramidal end block under monotonic and cyclic loadings 
Author: Seyed Morteza Kazemi, Mohammad Reza Sohrabi and Hasan Haji Kazemi 
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: Volume 29, Number 3, November10 2018, pages 391-404
Link: 
DOI: 10.12989/scs.2018.29.3.391

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.