درخواست مقاله


rk1001

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Interval type-2 fuzzy c-Control charts using ranking methods
Author: Ahmet Sermet Anagün, Hatice Ercan
Journal or Ebook Name: 
Volume, Issue, Year and Pages: 
Link: 
DOI: 10.15672/HJMS.2019.658

توضیحات: 

http://dergipark.gov.tr/journal/380/article/515715/file/631118/download

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.