درخواست دانلود مقاله


goodevils66

ارسال های توصیه شده

Title: Diffusion layers with Ti and Ti+Al formed on 316L austenitic steel by a pack cementation procedure

Author: Britchi, I.M.a , Olteanu, M.a , Ene, N.a , Nita, P.b

Journal or Ebook Name: material science and engineering

Volume, Issue, Year and Pages : Volumes 312 - 315

2011

p:13-19

Link: http://www.scopus.com.ezproxy2.otterbein.edu/record/display.url?origin=recordpage&zone=relatedDocuments&eid=2-s2.0-79955824795&noHighlight=false&relpos=0

Other link (optional): http://www.scientific.net/DDF.312-315.13

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.