درخواست مقاله


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله

Link or Title: http://www.scopus.com.ezaccess.ir/record/display.uri?eid=2-s2.0-84990032714&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=rcc+dam&nlo=&nlr=&nls=&sid=4984874c05205dbd444ff7b544a03ec8&sot=b&sdt=b&sl=63&s=TITLE-ABS-KEY%28rcc+dam%29+AND+DOCTYPE%28ar+OR+re%29+AND+PUBYEAR+%3E+2014&relpos=37&citeCnt=0&searchTerm=
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.